Program SRL-D 2016: procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării microintreprinderilor de către debutanţi

              Proiectul procedurii de implementare a programului SRL-D 2016 este, începând de pe data de 20 martie a.c., în consultare publică. Conform DIMMMAT, programul va fi implementat în cursul acestui an cu instituţie de credit parteneră, fapt menit să faciliteze accesul la componenta de credit intreprinderilor debutante ce vor accesa.
Persoanele interesate sunt rugate sa transmita comentarii cu privire la forma proiectului la adresa directia.imm@imm.gov.ro.   Ataşăm,  mai jos, proiectul Program SRL-D 2016,   conform  site-ului fonduri-structurale.ro.             

 1. Obiectivul Programului

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM şi Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC), în conformitate cu:

– prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare,

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,

– prevederile OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri,

– prevederile HG nr. 96/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea nr. 679/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011.

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis  îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorii debutanţi în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 1. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/27  la Legea bugetului de stat pe 2016 nr. 339/2015, este de 22.700.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 501 beneficiari[1].

 1. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).

3.1. Noţiunea de “întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2. Pot înregistra societăţi cu răspundere limitată de tip SRLD persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi în afaceri, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
 2. b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
 3. c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă;
 4. d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;

3.3. (1)  Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. este societate comercială cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  Ordonanţei de Urgenţă nr. 6 din 09.02.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în pct. 3.2 al prezentei proceduri;
 4. este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 5. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:

 1. intermedieri financiare şi asigurări:
  • 641 – Intermediere monetară
  • 642 – Activităţi ale holdingurilor
  • 643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
  • 649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
  • 651 – Activităţi de asigurări
  • 652 – Activităţi de reasigurare
  • 653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
  • 661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
  • 662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
  • 663 – Activitati de administrare a fondurilor
 2. tranzacţii imobiliare:
  • 681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
 3. 920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 4. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
  • 110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
  • 1200 – Fabricarea produselor din tutun
  • 2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei
  • 2051 – Fabricarea explozivilor
  • 4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
  • 4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  • 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:

 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000[2]:
 • 011 – Cultivarea plantelor nepermanente
 • 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
 • 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
 • 014 – Creşterea animalelor
 • 015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
 • 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
 • 017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
 1. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi

 1. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 3. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN 2)
 • 051 – Extracţia cărbunelui superior
 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
 • 061 – Extracţia petrolului brut
 • 062 – Extracţia gazelor naturale
 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
 • 0892 – Extracţia turbei
 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 1. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
 2. nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori
 3. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera g), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau a achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012[3] al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 1. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 2. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 3. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.
 4. au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani);
 5. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);

 (2)  Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC implicat în implementarea Programului, rudele acestora şi ofertanţi, atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC şi rudele acestuia până la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese. O întreprindere nu poate avea calitatea de beneficiar şi de furnizor de active/alte costuri de operare achiziţionate/decontate în cadrul programului în acelaşi an.

 

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Codul Penal al României;

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri are şi următoarele obligaţii specifice:

 1. să notifice în scris cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă. Lista O.T.I.M.M.C. se găseşte în anexa nr. 4 la prezenta procedura;
 2. să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;
 3. să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 4. să depună la O.T.I.M.M.C în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil.

 1. Tipurile de ajutor financiar

 

4.1  Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel  local şi prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între Ministerul Economiei şi organizaţiile ori instituţiile de drept privat (instituţii de credit) se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se va trece la derularea programului. Instituţia de credit selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a căror derulare încheie convenţii de colaborare cu  Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

4.2. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

4.3. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

 1. Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri închiriate /concesionate  pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive(diviziunea 93);
 2. Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea[4];
 3. Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare[5]. Costurile de spaţiu[6] cuprind:
  • Spaţiu de birouri;
  • Spaţiu de producţie;
  • Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii;
  • Spaţiu de depozitare.
 4. Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea, subgrupa 3.1 conform G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 5. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, subgrupa 2.1, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, subgrupa 2.2, aparatură birotică, subgrupa 3.2, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, subgrupa 3.3 şi echipamente IT şi tehnică de calcul, subgrupa 2.2, etc. conform G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 6. Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită să primească ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

Sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2,N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare în legătură directă cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat  pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională”- CAEN Rev 2.

În cazul în care la certificare se constată că autoutilitarele achiziţionate nu fac parte din categoriile enunţate mai sus, nu se va proceda la acordarea AFN.

 1. g) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de producţie/servicii/comerţ;

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei) – pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri (anexă la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri) criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor (corporale şi necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:

 1. Costuri curente:
  • Materii prime, mărfuri;
  • Materiale consumabile, materiale auxiliare;
 2. Costuri de training şi formare personal;
 3. Servicii externe:
  • Contabilitate;
  • Consultanţă fiscală;
  • Consultanţă juridică;
  • Consultanţă în management;
  • Consultanţă IT;
  • Consultant PR;
  • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind singura cheltuială care se poate realiza înainte de semnarea contractului de finantare.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa.

Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

 1. Costuri legate de procesul de vânzare;
 2. Costuri administrative;
 3. Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:
 • racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
 • infrastructura necesară racordării la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;
 • asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.
 1. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură contribuţia proprie din credit;

Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia/amenajarea sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei.

Pentru a fi incluse în investiţia eligibilă, activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să rămână în proprietatea microîntreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de minimis cel puţin 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN;
 2. b) să fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
 3. c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv să fie întocmit un dosar de achiziţie conform punctului 4.10 din prezenta procedură;
 4. d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale microîntreprinderii S.R.L.-D., să rămână în locaţia acesteia pentru cel puţin 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN şi să fie utilizate pentru derularea activităţii finanţate.

Nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratori/acţionari/asociaţi/asociaţi unici ai societăţilor debutante  solicitante, rude şi afini până la gradul II inclusiv.

4.4 În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură directă cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN  pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională”- CAEN Rev 2.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

4.5. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

4.6. Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse şi nici achiziţionarea în sistem leasing.

4.7. Echipamentele tehnologice calculate în acordarea punctajului sunt cele definite în HG 2139/2004 – Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, pct. 2.1. Echipamentele tehnologice achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare.

4.8.  Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

4.9. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC, împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul programului;

4.10. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă:

Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă cu respectarea principiilor prevăzute în OUG 34/2006 privind achiziţiile publice, respectiv să întocmească  un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, cu excepţia activelor corporale de la pct. 4.3., subpct. 1, lit. b) pentru care se va prezenta un raport de evaluare a unui expert evaluator ANEVAR. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.3 (2) din Procedură.

 

 1. Procedura de înscriere în Program

 

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

În cazul în care nu sunt completate coerent şi cu detalii toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

Aplicanţii vor încărca on-line următoarele documente:

-Certificat de înmatriculare S.R.L-D

-Copie B.I/C.I

-Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 6)

-Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare), sau declaraţia de inactivitate, la 31 Decembrie 2015, în copie certificată (pentru societăţile înfiinţate până la 31.12.2015), sau ultima balanţă de verificare pentru societăţile înfiinţate în anul 2016;

-Certificat constatator şi informaţii extinse, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societăţii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum şi activităţile autorizate ale societăţii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare;

-Declaraţie cu privire ajutoarele de stat şi de minimis primite (anexa nr. 10);

-Declaraţie pe propria răspundere că societatea nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

-Documentul care să ateste că asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat; (Se acceptă cursuri de antreprenoriat organizate de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială.)

-Documentul care să ateste că Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRL-D la Registrul Comerţului (Se vor lua în considerare doar absolvenţii de învăţământ secundar sau terţiar, precum şi şomerii înregistraţi la ANOFM);

5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii  este de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

5.6. (1) În momentul salvării şi trimiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibilă opţiunea de tipărire a datelor înregistrate în aplicaţie. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat dupa trimiterea datelor.  

(2) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma preselectării solicitanţilor, directia va face publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii  acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 60 de puncte.  Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,

– achiziţia de echipamente tehnologice,

– activitatea pe care accesează programul,

– curs de antreprenoriat[7]

–  Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului,

– Data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE.

6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor

 1. 1 (1) Verificarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii se va face de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare (UPSEC) din cadrul O.T.I.M.M.C.;

(2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor  înscrise în planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii specifice cerinţelor tuturor câmpurilor Planului de afaceri (Anexa 1), corelarea proiecţiilor financiare cu partea descriptivă a planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC în limita bugetului alocat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare (anexa nr. 9), în cazul în care OTIMMC constată că solicitanţii acceptaţi nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat,  precum şi în situaţia suplimentării bugetului alocat Programului. Avizarea verificărilor de către structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri. Dacă în urma analizei planului de afaceri de către UPSEC se constată că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale, că nu se respectă cerinţele prezentei proceduri, că partea descriptivă a planului de afaceri nu este corelata cu proiecţiile financiare, precum şi în situaţia constatării unui punctaj diferit de cel generat de aplicaţie, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

(3) Analiza din cadrul OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din următoarele decizii:

 1. acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii UPSEC va transmite solicitanţilor admişi din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii o scrisoare de aprobare de principiu a proiectului din punct de vedere administrativ şi a eligibilităţii, semnată şi stampilată de Şeful OTIMMC.
 2. respingerea proiectului, în cazul în care, în urma verificării, se constată neîndeplinirea criteriilor menţionate la pct 6.1. solicitantului fiindu-i transmisă Scrisoarea de respingere de către UPSEC din cadrul OTIMMC, semnată şi stampilată de Şeful OTIMMC.
 3. solicitarea de clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Clarificările nu vizează documente lipsă/greşite.

6.2. Finanţarea planurilor de afaceri se va face în ordinea punctajului obţinut în urma verificării planului de afaceri de către UPSEC din cadrul OTIMMC şi a avizării verificării de către structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM, în limita bugetului alocat. Punctajul minim pentru finanţarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 60 puncte iar punctajul maxim ce se poate obţine este de 100 de puncte.

6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.4. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afacere on-line cu documentele justificative depuse.

6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal

6.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul OTIMMC, formată din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.

6.7. Termenul de soluţionare este de 5 zile de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, email, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

6.8 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, aplicanţii care nu optează pentru credit bancar, dar nu mai tărziu de 02 Decembrie 2016, vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanţare (anexa nr. 3 la prezenta Procedură). Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din Romania, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de finanţare/cofinanţare a proiectului va fi prezentată la  sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către  părţi.

La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC:

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă

– originalul certificatului constatator încărcat on-line. Acesta conţine informaţii extinse, emis inclusiv on-line de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societăţii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum şi activităţile autorizate ale societăţii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare;

-originalul Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 6), încărcat on-line.

(2)  În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  28 aprilie 2017, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR  din cadrul OTIMMC. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(3)  Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care au fost înştiinţaţi cu privire la acceptarea de principiu la finanţare în urma verificărilor efectuate conform 6.1, alin (2), au obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu în limita bugetului la instituţia de credit parteneră în vederea deschiderii contului şi depunerii documentelor necesare obţinerii creditului.

În termen de maxim 20 zile calendaristice de la depunerea la instituţia de credit de către aplicant a  documentelor necesare obţinerii creditului, instituţia de credit are obligaţia conform convenţiei de colaborare semnate cu ministerul, de a semna contractul de credit sau scrisoarea de respingere  a creditului şi de a transmite ministerului copia  contractului de credit/scrisorii de respingere.

Astfel, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii de la OTIMMC, prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare, aplicanţii vor prezenta la OTIMMC dovada cofinanţării: contractul de credit emis de un finanţator de credit autorizat / dovezile certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de un finanţator de credit autorizat din Romania şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. In această perioadă de 30 zile calendaristice aplicanţii pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea OTIMMC pentru înlocuirea componentei de credit cu componentă de aport propriu. In această situaţie, în urma prezentării dovezilor capacităţii de cofinanţare din aport propriu, vor semna contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.”

 (4)  Microîntreprinderea SRL-D care implementează planul de afaceri cu componentă de credit va semna cu finanţatorul de credit autorizat contractul de credit, după care se va prezenta la OTIMMC din raza teritorială a sediului social în termen de 15 zile de la semnarea contractului de credit, pentru semnarea contractului de finanţare.

(5)   În termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 28 aprilie 2017, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

(6)   Beneficiarii eligibili declaraţi admişi în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, credit bancar sau aport propriu, după caz.

(7)  Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de  minister cu instituţia de credit parteneră.  AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituţia de credit  prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia de credit  din partea ministerului a acordului de utilizare a AFN.

(8)  Aportul propriu în numerar al beneficiarului, va fi vărsat în contul curent  deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional,  componentele de finanţare aprobate (credit bancar, AFN şi, după caz, aport propriu).

6.9. Termenele prevăzute la punctul 6.8, alin (2) şi alin (5) se pot prelungi doar cu acordul structurii guvernamentale din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singura data, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului, fără a depăşi data de 28 aprilie 2017.

6.10. (1) Avizul de eliberare AFN din bancă se acordă de către Unităţile de plată (UP) din cadrul OTIMMC pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 7 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC, însoţită de următoarele documente îndosariate:

 1. formularul de decont prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură şi documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi 1 fotocopie certificata, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
 2. certificat constatator în original, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, care să ateste autorizarea codului CAEN pentru care solicită finanţare la momentul depunerii decontului în locaţia implementării proiectului. Acest document va fi depus de catre  aplicanţii care nu au avut codul CAEN autorizat la locul implementării proiectului la momentul depunerii dosarului administrativ.
 3. raport ANEVAR şi extras de carte funciară, dacă este cazul;
 4. declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi/ şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
 6. angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2017, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare  din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 5 la prezenta procedură;
 7. dovada înregistrării brevetului de invenţie/mărcii de produs, etc. la O.S.I.M.
 8. contract/poliţă de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program cesionată în favoarea OTIMMC;
 9. cartea de identitate a vehicului achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă;
 10. dosarul de achiziţie conform pct. 4.9.; Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
 11. l) pentru francizecontractul cu francizorul, tradus în limba română de către un traducător autorizat, factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat, copia manualului operaţional/de operaţiuni, dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
 12. m) pentru licenţe şi software – contractul cu furnizorul, tradus în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi), factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
 13. n) pentru etichetare ecologică – documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
 14. o) pentru training şi formare personalcontractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de formare si dovada autorizării, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după documentul de absolvire.
 15. p) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă[8]; certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă;
 16. r) pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată, şi ulterior, pe toată perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES din REVISAL si Raport salariaţi din REVISAL).

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

Locurile de muncă create vor fi considerate eligibile, doar în cazul în care acestea sunt create după semnarea contractului de finanţare.

 1. s) pentru comisionul de garantare – dovada plăţii comisionului de garantare în original şi copie certificată.

 (2) În situaţia neefectuării cheltuielilor în termenele stabilite de prezenta procedură, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau echipamentele achiziţionate nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

 (3) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanţare nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor cu consultanţa pentru elaborarea planurilor de afaceri.

(4) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după verificarea conformităţii fotocopiilor în vederea transmiterii acestora către instituţia de credit parteneră pentru eliberarea AFN către furnizori, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la cererea expresă a beneficiarilor.

6.11. Cele 2 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse  la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedură) care să conţină următoarele informaţii:

 1. Destinatar:

    –  OTIMMC – adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);

    – UPSEC: Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

 1. Expeditor:

    – nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;

    – denumirea completă a operatorului economic solicitant;

    – nr. de înregistrare la ORC;

    – CUI/codul de înregistrare fiscală;

    – suma AFN solicitată;

    – adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

În cazul în care sunt necesare clarificări privind cheltuielile pentru care se solicită finanţare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului sau a cheltuielii pentru care s-a solicitat clarificare.

Virarea efectivă a AFN va fi efectuată de către instituţia de credit în urma prezentării de către aplicant a dosarului original de decont şi a avizului de eliberare a AFN întocmit de unitatea de plată din cadrul Oficiului , semnat şi ştampilat de către şeful OTIMMC.

6.12. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanţare menţionate în schema de finanţare din planul de afaceri. Nu se pot realoca sumele acceptate de principiu pentru active corporale şi necorporale  pentru cheltuielile prevăzute la  alte costuri de operare.

6.13. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

 6.14.  OTIMMC va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

6.15.  În vederea implementării şi monitorizarii Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea  Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.

6.16. După efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta OTIMMC cererea tip de eliberare AFN şi formularul de decont (anexa 7) în vederea aprobării de către UPSEC şi UMCR din cadrul OTIMMC şi facturile fiscale originale. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data de 31.12.2015.

6.17 (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor naţionale în următorii 3 ani fiscali.

(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).

(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de investiţii nu se modifică.

(4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

 1. 7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea AFN

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC.

7.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.

7.3. Verificarea la faţa locului vizează realitatea, legalitatea şi stadiul de realizare a investiţiei, existenţa activelor achiziţionate în evidenţele contabile ale societăţii şi îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa coordonatorul programului că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu penalităţi aferente.

7.4. Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de Procedură Fiscală, coroborat cu ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015. Sumele încasate potrivit prezentului articol constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 5). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a OTIMMC şi direcţia.imm@imm.gov.ro.

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele naţionale pentru o perioadă de 3 ani.

7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.

7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.

7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat.

7.9. În situaţia în care, în  perioada contractuală precum şi pe durata celor 3 ani în care microîntreprinderea este supusă monitorizării, beneficiarul ajunge în situaţia de faliment, dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea bunurilor achiziţionate prin Program.

 1. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs (anexa 10 La Prezenta Procedură).

8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site la adresa www.aippimm.ro.

8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

8.4. Furnizorul de ajutor de stat, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

8.4.1. Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau comunitară aplicabilă la momentul respectiv.

8.4.2. Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat[9], toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de stat, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

8.5. Furnizorul de ajutor de stat va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.17 al ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.

8.6. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

OTIMMC, va informa în scris prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L352/2013.

8.7. OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost (anexa 10).

8.8. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la minister timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC vor transmite către minister toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

8.10. Monitorizarea implementării acestei scheme de ajutor de minimis, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine ministerului, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.

 1. 9. Confidenţialitate

9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii OTIMMC şi UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

9.2. Ministerul şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

 1. Precizări

Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 01 iunie 2017.

Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

[1]Alocaţia financiara nerambursabila pentru anul 2016 este de 45.245 lei pentru un curs euro la 31.12.2015 de 4.5245 lei.

[2] Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

[3] REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 – “Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

[4] Se iau în considerare cheltuielile aferente realizării unei construcţii doar în cazul în care aceasta se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu.

[5] Valoarea activului corporal achiziţionat în cadrul programului se va stabili pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR.

[6] Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

[7] vor fi luate în considerare diplomele obținute în urma efectuării cursurilor organizate de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială.

[8] În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.

[9] Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

                                                        ANEXĂ LA PLANUL DE AFACERI:srl-d-logo.jpg

                                      CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Nr. crt. Criterii    
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”  
A 1 Programare IT,  Producţie 30  
2 Turism 20  
3 Servicii 15  
4 Comert şi alte activităţi 10  
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”  
B 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4 20  
6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 15  
7 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 10  
Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri  
C 8 Ponderea investiţiilor peste 60% 20  
9 Ponderea investiţiilor peste 40% 15  
Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri  
D 10 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 10  
11 Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri 5  
Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat    
E 12 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat 10  
13 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat 5  
Asociatul/administratorul SRL-D este somer  sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului  
F 14 Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului 10  
15 Asociatul/administratorul SRL-D NU a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRLD la Registrul Comerţului 5  
Total puncte obţinute    
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.  
Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.  
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.  
La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului,

– achizitia de echipamente tehnologice,

– activitatea pe care accesează programul,

– curs de antreprenoriat,

  Asociatul/administratorul SRL-D este şomer  sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului

– Data si ora inscrierii in program.

 

Sorry, there are no polls available at the moment.

2562 cititori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.