Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa face angajări

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de subofiţer (ordine publică/pază şi protecţie instituţională)  din structurile operative ale Jandarmeriei Române prin rechemare în activitate, astfel:        Sorry, there are no polls available at the moment.

 1. – 1 post de subofiţer pază principal – Grupa 1 jandarmi pază instituţională Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;

– arma jandarmi,  specialitatea militară – protecţie instituţională;

 1. – 3 posturi de subofiţer operativ principal – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere şi intervenţie Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;

– arma jandarmi,  specialitatea militară – ordine şi siguranţă publică;

 • – 1 post de subofiţer operativ principal (şi conducător auto) – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere şi intervenţie Hârşova din cadrul Plutonului 2 Jandarmi Hârşova din Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;

– arma jandarmi,  specialitatea militară – ordine şi siguranţă publică;

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale:

– să fie cadre militare în rezervă, provenite din poliţişti sau cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne;

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează respectiv, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;

– nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor.

– alte condiţii specifice posturilor scoase la concurs, prevăzute în fişele posturilor, condiţii ce vor fi menţionate în anunţurile proprii întocmite de unităţile la nivelul cărora se organizează concursuri;

Nu pot fi încadrate prin rechemare în activitate cadrele militare care au mai avut această calitate, dacă:

 1. a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

Nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
 • copie a permisului de conducere (doar candidaţii pentru postul de subofiţer operativ principal şi conducător auto)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA¹

TEMATICĂ GENERALĂ:

 1. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor;
 2. Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române;
 3. Atribuţiile Jandarmeriei Române;
 4. Personalul Jandarmeriei Române;
 5. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare;
 6. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;
 7. Infracţiuni contra persoanei;
 8. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
 9. Infracţiuni contra siguranţei publice;
 10. Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituţia României, republicată (art.22-53);
 2. Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare (art.4 – 18, art.19-22, art. 23-26).
 3. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare (art.7-27, art.45-56);
 4. Legea nr. 286/2009, privind Codul penal cu modificările şi completările ulterioare (art.188 – 198, art. 205-208, art.289 –309, art. 329-351);
 5. Hotărârea nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului (art.6) din Anexă.

TEMATICĂ ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ:

 1. Folosirea mijloacelor de protecţie şi intervenţie din dotare;
 2. Avertizarea şi somarea;
 3. Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 4. Faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice care constituie contravenţii;
 5. Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la adunările publice;
 6. Asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării adunărilor publice;
 7. Personalul care constată contravenţii la încălcarea normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 8. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale;
 9. Căile de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;
 10. Situaţiile în care se poate face uz de armă;
 11. Situaţiile în care se evită/interzice uzul de armă;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare (art. 29-36);
 2. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată (art.12-14, art.16-24);
 3. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată (art. 2,art.5);
 4. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.21-30,art.31-36);
 5. Legea 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52);

TEMATICĂ PAZĂ ȘI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ:

 1. Atribuţiile Jandarmeriei Române în timp de pace, pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi în timp de război;
 2. Paza şi protecţia cu efective de jandarmi a obiectivelor și transporturilor bunurilor şi valorilor precum şi a transporturilor cu caracter special;
 3. Principalele atribuţii ce revin Jandarmeriei Române în scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
 4. În ce constă intervenţia antiteroristă şi contrateroristă;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare (art. 19-22);
 2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată (art. 1-9, art. 24-30, art. 50-51, art. 54);
 3. Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare (art. 4, pct. 20 şi 21).

      ¹ Se studiază actele normative indicate, cu toate completările şi modificările ulterioare

Concursurile vor consta în susţinerea a două probe, astfel:

 1. evaluarea performanţei fizice;
 2. test scris ce constă în rezolvarea unor teste-grilă.
 1. Evaluarea performanţei fizice se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 154 din 03.03.2004 privind activitatea de educaţie fizică şi sport din M.A.I., pentru categoria fizică „accentuată” pe categorii de vârstă, bărbaţi şi femei.

Probele de evaluare sunt următoarele:

– viteză – 50m

– săritură în lungime de pe loc

– flexie abdominală

– rezistenţă – 1000m bărbaţi/ 800m femei

Este declarat „promovat” concurentul care a obtinut pentru fiecare probă minim nota 5,00 si minim media notelor 6,00.

Precizări privind categoriile de vârstă, modul de desfăşurare a probelor, precum şi baremele sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul anunţ.

 1. Testul scris se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa la data de 14.05.2016, la o oră ce va fi comunicată ulterior în timp util. Durata maximă de susţinere a testului scris este de 3 ore.

Nota de promovare a probei scrise este minimum 7,00.

La proba scrisă se vor prezenta numai candidaţii declaraţi „promovat” la proba de evaluare a performanţelor fizice.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „promovat”/”admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare la testul scris.

            Graficul privind desfăşurarea principalelor activităţi, este următorul:

– Depunerea cererilor de înscriere 01-08.04.2016, ora 16.00
– Depunerea dosarelor de candidat, până la data de: 20.04.2016, ora 16.00
– Testarea psihologică, în perioada: 21-27.04.2016
– Evaluarea performanţei fizice, în perioada: 11.05.2016, începând cu ora 09.00
– Susţinerea testului scris, în data de: 14.05.2016

                  Cererile candidaţilor (conform modelului din anexa nr. 2) care îndeplinesc condiţiile legale de participare şi solicită înscrierea la concurs vor fi depuse la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, personal sau prin fax, la nr. 0241/616153 în perioada 01-08.04.2016, ora 16.00.

        Candidaţii vor menţiona în mod expres, în cererea de înscriere la concurs, pentru ce post candidează, având în vedere cele trei categorii de posturi menţionate în anunţ.(candidatul poate opta pentru o singură categorie de post)

                       Dosarul de recrutare, în volum complet, întocmit conform prevederilor din anunţ, va fi depus personal, până la data de 20.04.2016, ora 1600 la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa.

                  În situaţia în care dosarul de recrutare este incomplet sau nu a fost depus până la data şi ora mai sus menţionate, candidatul nu mai poate participa la concurs.

Cei în cauză vor fi planificaţi, prin grija Serviciului resurse umane al unităţii, pentru examinarea psihologică la Centrul de Psihosociologie al M.A.I..

                  La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi ale căror dosare de recrutare sunt complet şi corect întocmite.

                   Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa din municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, la telefon 0241/ 618969, interior 24557, în zilele lucrătoare, între orele 0800 – 1600. Anunţul este postat pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 01.04.2016.

2152 cititori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.